شناسه خبر : 22419

اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری چیست؟

اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری چیست؟

در ایام روزه‌داری در دوران کرونا، مصـرف منـابع کـافی پـروتئین بـرای عملکـرد طبیعـی سیسـتم ایمنی بـدن و اثربخشی واکسن کرونا توصیه می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: در ایام روزه‌داری در دوران کرونا، مصـرف منـابع کـافی پـروتئین بـرای عملکـرد طبیعـی سیسـتم ایمنی بـدن و اثربخشی واکسن کرونا توصیه می‌شود؛ انـواع حبوبـات منبـع پـروتئین هسـتند و وقتـی همراه با غلات مصرف می‌شـوند بـه عنـوان جـایگزین گوشـت، مـرغ و مـاهی مـی‌تواننـد یـک پـروتئین خـوب و بـاکیفیـت برای بدن تامین کنند.

زهرا باقری با بیان اینکه وعـده سـحری و دو وعـده افطـار و شـام، وعـده‌هـای اصـلی در ماه رمضان هستند، افزود: بـه ویـژه افـرادی کـه در طول روز فعالیت بیشتری دارند، غـذاهایی کـه در وعـده سـحری مصرف می‌کنند باید تـامین‌کننده انـرژی و مـواد مغـذی مـورد نیاز بدن جهت حفـظ کـارایی و جلـوگیری از کـم‌آبـی بـدن، ضـعف و خسـتگی باشند.

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: با توجه به اینکـه کـم آب شـدن بـدن و خشـکی گلـو مـی‌توانـد زمینـه را بـرای ابـتلا بـه کوویـد - ١٩ فـراهم کنـد، در وعــده ســحر باید ســبزی‌هــایی کــه آب بیشــتری دارنــد و در طــول روز از تشــنگی و کــم‌آبــی بــدن جلــوگیری مــی‌کننــد مانند کاهو، خیار و گوجه فرنگـی مصـرف شـوند.

وی با بیان اینکه مصرف چـای پررنـگ مـی‌توانـد موجـب دفـع آب بـدن و کم‌آبی در طول روزه‌داری شود، ادامه داد: توصیه می‌شود از مصرف نوشـیدنی‌هـای بسیار شـیرین مانند نوشـابه‌هـای گـازدار، شـربت‌هـا و چای خیلـی شـیرین و چـای پررنـگ هـم که موجـب تشـنگی و خشـکی دهـان و گلـو در طـول روز مـی‌شـوند، پرهیز شود.

باقری عنوان کرد: انـواع ســوپ کــم چـرب، آش کــم حبوبــات و ســبک و حلـیم بــــدون روغــن (حلــیم منبـع خــوبی از مــواد نشاســته‌ای، فیبــر، پتاســیم و منیزیــوم اســت) غــذاهای مناســبی بــرای افطــار هستند؛ مصرف آش‌هــای غلــیظ و چــرب کــه مقــدار زیــادی پیــاز داغ و نعنــاع داغ دارند و حبوبــات فــراوان بـه دلیل ایجــاد مشــکلات گوارشــی، در وعــده افطــار توصیه نمی‌شود.

وی افزود: سیب‌زمینی آب‌پز، سبزی‌های پخته مثـل کـدو، کلـم، گـل کلـم، هـویج و نخـود فرنگـی، تخـم مـرغ آب‌پـز، کـره و عسل غذاهای مناسبی برای افطار هستند.

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: در مــاه مبــارک رمضـان ماننــد همیشــه پیــروی از برنامــه غــذایی متنــوع و متعــادل یعنــی تــامین انــواع مختلفــی از مــواد غــذایی بــه تناســب بــا یکــدیگر و مقــادیر کــافی از مــواد مــورد نیــاز بــرای حفــظ ســلامت بــدن و رعایــت میانــه‌روی بــا محــدود کردن غــذاهای دارای چربــی، کلســترول، قنـد، نمــک زیــاد و ترکیبــات افزودنـی توصــیه مــی‌شــود.

وی بیان کرد: مصرف غذا‌های چرب، پر ادویه و نمک در وعده سحری، افطار یا شام، علاوه بر ایجاد تشنگی موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود و عملکرد طبیعی بدن را در مقابله با کرونا و واکسن مختل می‌کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای