اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر عامل صندوق تامین خسارت ‌های بدنی، اظهارداشت: این صندوق در شرایطی که قانونگذار تکلیف کرده مکلف به پرداخت خسارت…

خدمات بیمه ای