اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع درآمد عملیاتی دو شرکت حفاری در سال گذشته به 7.705 میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با مجموع درآمدهای…

خدمات بیمه ای