شناسه خبر : 29804

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک های دولتی چه میزان برای تبلیغات و انتشارات هزینه کردند؟

بانک های دولتی چه میزان برای تبلیغات و انتشارات هزینه کردند؟

بانک های دولتی کشور درسال گذشته،حدود ۱۷۷ میلیارد تومان بابت تبلیغات و انتشارات هزینه کرده اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بانک کشاورزی بیشترین رقم هزینه کرد درتبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین هفت بانک دولتی به خود اختصاص داد.

درگزارش چابک آنلاین، هزینه تبلیغات و انتشارات 7 بانک دولتی درسال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش ، بانک کشاورزی رتبه اول و بانک توسعه صادرات رتبه آخررا از آن خود کرد.

photo_2022-12-25_10-28-57

ارسال نظر

خدمات بیمه ای