شناسه خبر : 18074

اختصاصی چابک آنلاین؛

اوضاع حمل و نقل دریایی کشور در سال گذشته چطور بود؟

اوضاع حمل و نقل دریایی  کشور در سال گذشته چطور بود؟

در سال ١٣٩٩ میزان واردات محمولات کانتینری در بنادر جنوبی کشور با کاهش ١٦ درصدی نسبت به سال پیش از آن قریب به ٤٣٩ هزار TEU بود.

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت حمل و نقل کانتینری با حمل ٢٢٨ هزار TEU کانتینر وارداتی، سهم ٥٢ درصدی از این بازار را به خود اختصاص داد در حالیکه سهم از بازار حمل کانتینر وارداتی در بنادر جنوبی کشور در سال پیش از آن ٦٤ درصد بود.

 همچنین میزان صادرات محمولات کانتینری در بنادر جنوبی کشور با کاهش ٢ درصدی نسبت به سال ١٣٩٨ مقدار٧١٢ هزار TEU بود. 

شرکت حمل و نقل کانتینری با حمل قریب به ١٨٥ هزار TEU کانتینر صادراتی، سهم ٢٦ درصدی از این بازار را به خود اختصاص داد. 

در سال ١٣٩٨ ،سهم از بازار حمل کانتینر صادراتی در بنادر جنوبی کشور ٣٩ درصد بوده است.

همچنین در  سال مورد بررسی، میزان واردات محمولات غیرنفتی در بنادر شمالی کشور با ٢٣ درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن مقدار 3/9 میلیون تن بود. 

شرکت کشتیرانی دریای خزر با حمل بیش از یک میلیون تن کالای وارداتی، سهم ٢٧ درصدی از این بازار را به خود اختصاص داد.

 همچنین میزان صادرات محمولات غیرنفتی در بنادر شمالی کشور با کاهش ١٨درصدی نسبت به سال ١٣٩٨ مقدار ٨٩٠ هزار تن بود. 

شرکت کشتیرانی دریای خزر با حمل ٤٥٧ هزار تن کالا صادراتی، سهم ٥١ درصدی از این بازار را به خود اختصاص داد.

12

ارسال نظر

خدمات بیمه ای