بیشترین افت شاخص سهام بورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه دانا با 3.53 درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه…

خدمات بیمه ای