مدیرعامل شرکت بیمه دانا بیان کرد: مطالبات معوق صنعت بیمه ریشه درمسائل اقتصادی کشور دارد یعنی همه نهادهای اقتصادی،…

خدمات بیمه ای