مدیر عامل شرکت بیمه دی اعلام کرد: شرکت بیمه دی بعد از ۵ سال از چاه زیان انباشته درآمده و در مسیر سوددهی قرار گرفته است.

خدمات بیمه ای