دبیرکل سندیکای بیمه گران، مهمترین علت تاخیر در برگزاری انتخابات سندیکای بیمه را تجدید نظر در اساسنامه سندیکا دانست و…

خدمات بیمه ای