مدیرعامل سابق شرکت بیمه حافظ اظهارکرد: حاکمیت شرکتی باید در شرکت های بیمه ای اجرایی شود و مهم ترین قسمت آن هم تشکیل…

خدمات بیمه ای