اختصاصی چابک آنلاین؛

"محمدرضا عربی مزرعه شاهی"،عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا درگفت و گو با چابک‌آنلاین: هرصنعتی از تکنولوژی عقب بماند از…

خدمات بیمه ای