رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران:

مصطفی گواهی گفت: در گذشته اعضای اتحادیه آرایشگران مردانه تهران، تحت پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه ایران بوده‌اند که به…

خدمات بیمه ای