مدیرعامل بیمه تجارت نو ضمن بیان اینکه سال 97 یک سال عادی و بدون هیچگونه فراز و فرودی برای صنعت بیمه بوده است تاکید کرد…

خدمات بیمه ای