شناسه خبر : 30869

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود سرمایه گذاری بیمه معلم ۱۰۵ میلیارد تومان رشد داشت

سود انباشته شرکت بیمه معلم ۹۱ درصد کاهش یافت

سود سرمایه گذاری بیمه معلم 105 میلیارد تومان رشد داشت

سود خالص هرسهم شرکت بیمه معلم در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری به رقم ۵۳ ریال رسید که با توجه به سودخالص هر سهم ۱۳۲ ریالی این شرکت در سال گذشته، ۷۹ ریال کاهش داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه معلم با توانگری مالی سطح یک به ارایه انواع محصولات بیمه ای می پردازد.

 شرکت بیمه معلم تاپایان سال گذشته 3.7 درصد سهم از بازار را در اختیار داشته است.

درآمدهای بیمه ای این شرکت در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری با 500 میلیارد تومان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.640 میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه معلم در دوره مالی منتهی به آذر ماه سال گذشته حدود 2.139 میلیارد تومان بود.

بررسی ها نشان می دهندکه بیشترین حق بیمه صادره این شرکت در دوره مالی منتهی به آذر ماه امسال مربوط به بخش ثالث اجباری و پس از آن درمان بوده است.

درمقابل بیشترین خسارت پرداختی این شرکت در این مدت به همین دو رشته تعلق داشته است.

همچنین این شرکت در مدت مورد نظر این گزارش، حق بیمه صادره در رشته بیمه های اعتبار، پول و نفت و انرژی نداشته است.

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، شاید بتوان بخشی از رشد درآمدهای حق بیمه ای شرکت بیمه معلم در سالجاری را ناشی از تورم موجود دانست.

این شرکت در نتیجه فعالیت های خود موفق شد در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری 8 میلیارد و 462 میلیون تومان سود عملیاتی کسب کند.

هرچند که این رقم در مقایسه با سود عملیاتی مدت مشابه سال گذشته شرکت بیمه معلم، حدود 22 میلیارد تومان کاهش داشت.

درعین حال شرکت بیمه معلم در مدت مورد نظر این گزارش سود خالصی در حدود 22 میلیارد تومان را به ثبت رساند.

این رقم هم در مقایسه با سود خالص 55 میلیارد تومانی این شرکت در دوره مشابه سال گذشته، حدود 33 میلیارد تومان کاهش داشت.

براساس این گزارش سود انباشته شرکت بیمه معلم در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری به 33 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال مالی گذشته 91 درصد کاهش را نشان می دهد.

چراکه شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی گذشته حدود 267 میلیارد تومان سود انباشته داشت.

در این بین،شرکت بیمه معلم از منظرسرمایه گذاری رشد قابل توجهی را در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری تجربه کرده است.

به عبارت بهتر این شرکت دردوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری از محل سرمایه گذاری های خود 110 میلیارد و 123 میلیون تومان سود کسب کرد.

این رقم درمقایسه با سود سرمایه گذاری 4 میلیاردی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 105 میلیارد تومان رشد داشت.

موضوعی که با توجه به شرایط موجود دربستر فعالیت شرکت های بیمه ای در سرمایه گذاری، بیانگر عملکرد قابل قبول شرکت بیمه معلم در بخش سرمایه گذاری است.

شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، بانک سرمایه و شرکت ساختمانی معلم به ترتیب بزرگترین سهامداران شرکت بیمه معلم هستند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای