شناسه خبر : 21636

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی سرمایه گذاری ساختمان سپهر تهران ۳۹۰ میلیارد ریال بیمه نامه دارد

دارایی سرمایه گذاری ساختمان سپهر تهران 390 میلیارد ریال بیمه نامه دارد

دارایی های ثابت مشهود پروژه و دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران تا ارزش ۴۰۴ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، براساس این گزارش 14 میلیارد ریال ازاین رقم، مربوط به بیمه نامه بدنه خودرو و 390 میلیارد ریال هم مربوط به بیمه نامه آتش سوزی و زلزله ساختمان و اثاثه دفتر مرکزی است.

ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران حدود163 میلیارد تومان ذکر شده  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای