شناسه خبر : 14254

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آرمان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آرمان رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۸  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۵۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۷۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۲۵ درصد شد.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای