حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مستقیم یا غیر مستقیم، اتفاقی که به نظر می‌رسد تاثیرات مثبت و منفی خود را گذارده و دستکم مانع از حضور بیشتر بخش خصوصی در آن عرصه ها شده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای