​اگرسالجاری را سالی مهم وحیاتی برای صنعت بیمه به شمار آوریم چندان هم به بیراهه نرفته‌ایم،ایامی که درآن زیر پوست صنعت بیمه تحولات و اتفاقات جدی رخ خواهد داد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای