مدیر عامل شرکت بیمه امید عنوان کرد: با تغییر ضرایب ریسک‌ها می‌شود توانگری مالی شرکت‌ها را دقیق‌تر محاسبه کرد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای