محمد  حیدری

محمد حیدری

مدیرعامل بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

مدرک کارشناسی آمار بیمه از دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، سال 1366

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سال 1382

 

سوابق کاری:

کارشناس بیمه های مسئولیت از تاریخ 1368/01/15 لغایت 1373/09/16 شرکت بیمه ایران

رئیس اداره مسؤلیت از تاریخ 1373/09/17 لغایت 1376/01/01 شرکت بیمه ایران

معاون اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت از تاریخ 1376/01/02 لغایت 1377/04/23 شرکت بیمه ایران

رئیس اداره کل نظارت بر بیمه های مسئولیت از تاریخ 1377/04/24 لغایت 1380/06/17 شرکت بیمه ایران

رئیس مجتمع تخصصی ولیعصر از تاریخ 1380/06/18 لغایت 1381/08/20 شرکت بیمه ایران

معاون مدیرکل بیمه های مسئولیت از تاریخ 1381/08/21 لغایت 1384/02/18 شرکت بیمه ایران

مدیر بیمه های مسئولیت از تاریخ 1384/02/19 لغایت 1387/10/13 شرکت بیمه ایران

دبیر شورای فنی و مطالعات از تاریخ 1387/10/14 لغایت 1392/10/22 شرکت بیمه ایران

عضو هیأت مدیره و معاون فنی از تاریخ 1395/04/08 لغایت 1396/09/01 شرکت بیمه ایران

عضو هیأت مدیره از تاریخ 1392/10/23 لغایت 1397/06/24 شرکت بیمه ایران

 

اخبار مرتبط: