شناسه خبر : 21584

تاخیر تامین اجتماعی در پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی اردبیل

به گزارش چابک آنلاین، سجاد حسن پور، رئیس انجمن صنفی صنعت ساختمان استان اردبیل گفت : 60 درصد حوادث ناشی از کار در استان اردبیل مربوط به صنعت ساختمان است که 21 هزار نفر از این نیروهای کارگری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و 18 ماه است که بیمه تأمین اجتماعی در پوشش بیمه نیروهای کارگری تأخیر و تعلل دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای