شناسه خبر : 27117

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران چه تغییراتی کرد؟

هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران چه تغییراتی کرد؟

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، از افرادی چون حسین درخشان هوره، ایوب خزایی، میلاد قاسمی، بابک احمدی ناقدی و سید یاسرشریعت به عنوان ترکیب فعلی خود در هیات مدیره این شرکت کارگزاری بورسی یاد کرده است.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، هیات مدیره قبلی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران را افرادی چون مهدی محمود رباطی، میلاد قاسمی، محمود مصلی نژاد، آبتین کریمی و سید یاسر شریعت تشکیل می داده اند.

مقایسه هیات مدیره فعلی با ترکیب قبلی، گویای تغییر سه عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران است.

سال مالی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران مربوط به انتهای آذرماه هرسال  است.

درگزارش شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران از بابک احمدی ناقدی، به عنوان نماینده شرکت بیمه اتکایی ایران معین درهیات مدیره این شرکت کارگزاری بورسی یاد شده است.

بابک احمدی ناقدی،چهره ای شناخته شده در صنعت حمل و نقل ریلی است.

درکارنامه کاری او سمت معاون امورناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران درسالهای نه چندان دور  هم به چشم می خورد.

او اکنون،ریس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته است.

احمدی ناقدی،تجربه حضوردرهیات مدیره توسعه ناوگان ریلی مپنا، تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا و احداث و توسعه ریلی مپنا را نیز درکارنامه کاری خود دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای