شناسه خبر : 29455

اختصاصی چابک آنلاین؛

پنج شرکت ساختمانی در نیمه نخست امسال ۲۰۰ میلیارد تومان سود ساختند

پنج شرکت ساختمانی در نیمه نخست امسال 200 میلیارد تومان سود ساختند

بیشترین درآمد عملیاتی از میان پنج شرکت ساختمانی فعال در بورس در نیمه نخست سالجاری ، به شرکت کیسون با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاص یافت.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بررسی عملکرد این پنج شرکت نشان می دهد که شرکت های«سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر» و«سرمایه گذاری توسعه آذربایجان»به ترتیب با کسب درآمد عملیاتی معادل 66 میلیارد تومان و 43 میلیارد تومان در نیمه نخست سالجاری، در رتبه های دوم و سوم بیش ترین درآمد عملیاتی قرار گرفته اند.

از میان پنج شرکت ساختمانی فعال در بورس،کمترین درآمد عملیاتی در مدت زمان مورد بررسی، به  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی با 8 میلیارد تومان درآمد رسید.

دراین بین، سودخالص شرکت کیسون در نیمه نخست سالجاری  118 میلیارد تومان بوده که رتبه اول بیشترین سود خالص را از میان پنج شرکت ساختمانی به خود اختصاص داده است.

کمترین سود خالص هم درنیمه اول سال جاری ، مربوط به شرکت عمران و توسعه شاهد با سود خالص 856 میلیون تومان بوده است.

بر این اساس، سود خالص  پنج شرکت ساختمانی فعال در بازار سرمایه در نیمه نخست سالجاری،به  200 میلیارد تومان رسید.

photo_2022-12-13_10-05-48

ارسال نظر

خدمات بیمه ای