شناسه خبر : 30868

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص بیمه تعاون ۲۱ میلیارد تومان کاهش یافت

۳۳ درصد حق بیمه صادره بیمه تعاون مربوط به رشته بیمه ثالث اجباری است

سودخالص بیمه تعاون 21 میلیارد تومان کاهش یافت

سودخالص شرکت بیمه تعاون در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری به ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم درمقایسه با سودخالص 43 میلیارد و 870 میلیون تومانی دوره مشابه سال گذشته این شرکت،حدود 21 میلیارد و 740 میلیون تومان کاهش داشت.

شرکت بیمه تعاون با سطح مالی توانگری یک به ارائه محصولات مختلف بیمه ای می پردازد.

این شرکت بیمه ای تا پایان سال گذشته0.9 درصد سهم از بازار حق بیمه تولیدی و 0.8 درصد سهم از خسارت پرداختی صنعت بیمه را در اختیار داشته است.

درآمدهای بیمه ای این شرکت بیمه ای در دوره مالی منتهی به آذر ماه امسال با 258 میلیارد و 900 میلیون تومان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 795 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید.

درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه تعاون در دوره مالی منتهی به آذر ماه سال گذشته حدود 536 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

عملکرد شرکت بیمه تعاون در مدت مورد نظر این گزارش منجر به تحقق سود عملیاتی 27 میلیارد و 800 میلیون تومانی شده است.

این رقم در مقایسه با سود عملیاتی 44 میلیارد و 800 میلیون تومانی این شر کت در دوره مالی منتهی به آذر ماه سال گذشته، حدود 17 میلیارد تومان کاهش داشت.

photo_2023-01-25_12-44-47

دراین بین سود انباشته شرکت بیمه تعاون هم در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی داشت.

به بیان ساده تر، سود انباشته شرکت بیمه تعاون در دوره مالی منتهی به آذرماه امسال با 49 میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400 به رقم 25 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.

سودانباشته شرکت بیمه تعاون در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1400 در حدود 74 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

روند فعالیت های شرکت بیمه تعاون در دوره مالی منتهی به آذر ماه امسال به گونه ای بود که 33 درصد حق بیمه صادره این شرکت مربوط به رشته بیمه ثالث اجباری، 21 درصد در رشته بیمه درمان و 17 درصد هم مربوط به رشته بیمه زندگی غیر اندوخته دار بوده است.

photo_2023-01-25_12-45-08

درمقابل، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت در مدت 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال مربوط به رشته بیمه های درمان با 36 درصد، ثالث و مازاد و دیه با 26 درصد و ثالث اجباری با 20 درصد بوده است.

این شرکت در مدت مورد نظر در این گزارش، حق بیمه صادره ای در زمینه رشته  های بیمه  ای نفت و انرژی و اعتباری نداشته است.

شرکت اعتباری ملل، شرکت بانک توسعه تعاون، شرکت سلوی درمان لوتوس و شرکت خاوران جم گسترش تابران، به ترتیب بیشترین میزان سهام شرکت بیمه تعاون را در اختیار دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای