شناسه خبر : 24399

اختصاصی چابک آنلاین؛

اثاثیه و منصوبات فدراسیون دو و میدانی، فاقد پوشش بیمه ای

اثاثیه و منصوبات فدراسیون دو و میدانی، فاقد پوشش بیمه ای

اثاثیه و منصوبات فدراسیون دوو میدانی کشور در سال مالی ۹۹ فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، فدراسیون دو و میدانی کشوردرزمینه هایی چون کشف و جذب استعدادهای ورزشی، ایجاد زمینه مناسب برای طراحی، ساخت، تولید وتوزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی رشته مربوطه وبرگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور فعالیت می کند.

گفته می شود که مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب که مالکیت آن در اختیار فدراسیون دو و میدانی است در سال مالی منتهی به سال 99  تا سقف مبلغ 60.000 میلیون ریال(6 میلیارد تومان) ازپوشش کامل بیمه ای برخوردار بوده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای