شناسه خبر : 22735

اختصاصی چابک آنلاین؛

آب منطقه ای همدان دارایی های خود را به صورت کامل بیمه نکرد

آب منطقه ای همدان دارایی های خود را به صورت کامل بیمه نکرد

گزارش ها نشان می دهند که دارایی های ثابت شرکت سهامی آب منطقه ای استان همدان به استثنای وسایل نقلیه، در سال مالی ۱۳۹۹ فاقد کفایت پوشش بیمه ای به منظور جبران خسارت های احتمالی بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، هیات وزیران در آیین نامه اجرایی بند چ ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398 دستگاه های اجرایی را موظف کرده که با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

ارزش دارایی‌های ثابت مشهود شرکت سهامی آب منطقه ای همدان تا پایان سال مالی مورد اشاره معادل .399 میلیارد تومان بوده است.

دارایی های ثابت خطر پذیر شرکت سهامی آب منطقه ای استان  همدان در سال مالی 1399 به ارزش 9 میلیارد و 500 میلیون تومان  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای