شناسه خبر : 15837

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر سابق بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه حافظ، با بیان اینکه، اگرطرح راننده محور شدن برای موتور سیکلت‌ها هم اجرایی شود نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت، افزود: اگر تخفیف‌ها به فردمنتقل شود و فرد به واسطه این تخفیف احساس امنیت کند،درنتیجه بسیاری از خسارت‌ها کاهش می‌یابد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا فاطمی بهشتی"درگفت و گو با چابک آنلاین،با بیان اینکه راکبان موتور سیکلت قشر آسیب پذیری هستند، اظهارکرد:برای اینکه قسمتی ازاین هزینه ها به شرکت های بیمه ای برگردد می توانند درخصوص فرهنگ سازی با تخفیف یا در حوزه کالاهای موثردرکاهش خسارت، تبلیغات خود را پوشش دهند.

وی،با بیان اینکه داشتن گواهینامه از الزامات صدوربیمه نامه موتورسیکلت است، ادامه داد: برای صدور بیمه نامه یک راننده باید معرفی شود که هنوز الزام نشده که این راننده ،مالک موتورسیکلت باشد  یا خیر.

فاطمی بهشتی اذعان داشت که اگر راننده محور شدن برای موتور سیکلت هم اجرایی شود نتایج خوبی به همراه خواهدداشت زیرا با راننده محور شدن تسهیلاتی در زمان تمدید یا صدور بیمه نامه برای شخص فراهم می شود که هزینه بیمه نامه کاهش می یابد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای