اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه محدود شدن پروازها منجر به کاهش حق بیمه هواپیما خواهد شد، افزود: وقتی که پرواز محدود می‌شود به عبارتی هواپیما زمین گیرشده است و به تعداد روزهایی که هواپیما حرکت نکرده از حق بیمه کاسته می‌شود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای