برای دومین دوره متوالی؛

ارایه خدمات مطلوب و حق بیمه مناسب توسط شرکت بیمه سامان موجب شد تا برای دومین دوره متوالی، این شرکت پوشش بیمه ای شرکت پایانه های نفتی ایران را عهده دار شود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای