شناسه خبر : 15494

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای که مدیر عامل و هیات مدیره آنها با تفکر حرفه‌ای به بازار سرمایه نگاه می‌کنند در سال‌های گذشته سودهای خوبی کسب کردند و توانستند بخش‌هایی از زیان‌های خود را جبران کنند و درآمد خوبی هم کسب کردند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کمال خانزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: شرکتهای بیمه ای براساس دستورالعمل بیمه مرکزی برای سرمایه گذاری در بازارسهام محدودیت دارند.

وی با اشاره به برخی ازشرکت های بیمه ای که قبلا دربازارسرمایه خیلی فعال نبودند، افزود: این دسته از شرکت ها پرتفوی بورسی آنچنانی نداشتند و به همین دلیل از فرصت بازار سرمایه در سال گذشته نتواتستند استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، خاطرنشان کردکه، شرکت های بیمه ای که پارسال با یک پرتفوی محدود وارد بازار سرمایه شدند به دلیل اینکه منابع کمی را وارد بازار کرده بودند نتوانستند از فرصت های بازار جهت جبرات زیان انباشته سال های قبل خوداستفاده خوبی کنند.

خانزاده تصریح کرد: شرکت های بیمه ای قدیمی ترمانند البرز وپاسارگاد به دلیل اینکه از قبل مبالغ بزرگی پرتفوی بورسی در بازار داشتند و ترکیب پرتفوی بورسی این شرکت ها هم شرکت های بزرگ بنیادی بود، رشد خوبی همراه با رشد بازار داشتند و بخشی از پرتفوی خودرا درشرایط خوب بازار فروختند و سودهای خوبی شناسایی کردند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، معتقد است که سرمایه گذاری هر شرکتی به نگاه هیات مدیره و مدیرعامل آن شرکت بستگی دارد و بازار سرمایه، بازاری است که از تورم عقب نمانده و اگر به صورت حرفه ای مدیریت شودقطعا سالانه از سایربازارهای موازی بازدهی بهتری خواهد داشت.

خانزاده ،با بیان اینکه بازارسرمایه در سال گذشته نجات دهنده صنعت بیمه بوده است، افزود:در سال گذشته بازدهی و نقدشوندگی بازارسرمایه بیشتر از سایر بازارها بود که باعث شد شرکت های بیمه ای که پرتفوی خوبی در بازار سرمایه داشتند را متحول کنند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، اذعان داشت که بازار سرمایه در سال گذشته صنعت بیمه را نجات داده و در یک شرایط نقدینگی ایده آلی قرارداد درحالیکه سایر بازارها نمی توانند این شرایط را برای شرکت های بیمه ای فراهم کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای