اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه حذف ارز4200 تومانی به نفع تولید کننده و توسعه صنعت دارویی کشور است، افزود: مشروط براینکه این مبلغ عینا به سازمان های بیمه گر انتقال داده شود تا مردم بتوانند دارو را به همان قیمت سابق خریداری کنند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای