یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه دولتی بدون آن که زمان تسویه حساب و چگونگی کسب درآمد دولت برای جایگزین کردن بدهی مشخص باشد، به مثابه انتشار چک بلامحل بوده و در بلند مدت آثار تورمی برجای خواهد گذاشت.

همه اخبار
خدمات بیمه ای