اختصاصی چابک آنلاین؛

"محمدرضا عربی مزرعه شاهی"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا در گفت و گو با چابک آنلاین: وزن رشته درمان در پرتفوی بعضی از شرکت های بیمه ای اول و یا دوم است و با توجه به افزایش تعرفه ها و اینکه بخشی از مردم به دلیل ترس از کرونا درمان خود را به تاخیر انداخته بودند، امسال شرکت های بیمه در رشته درمان سال…

همه اخبار
خدمات بیمه ای