در جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها مطرح شد:

در دیدار مدیران عامل بانک های کشور با رئیس کل بانک مرکزی، مهمترین مسایل پولی و بانکی کشور بررسی و نقش بانک ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش کسب و کار در کشور مورد تاکید قرار گرفت.

همه اخبار
خدمات بیمه ای