مدیرعامل شرکت بیمه سامان،جذب نخبگان را یکی از اصلی ترین چالش های ریشه ای صنعت بیمه برشمرده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای