شناسه خبر : 13690

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه البرز، اظهارکرد:تاسیس شرکت های بیمه ای جدید منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نخواهد شد و تنها باعث جابجایی هم وزن پرتفوی درسطح صنعت می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مجید علی پناهی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درحال حاضر وضعیت شرکت های بیمه ای متاثر از وضعیت درآمدی و معیشتی خانوارها وتغییر اولویت درسبد هزینه ای، شرایط اقتصاد و تبادلات بین المللی، عدم تخصیص بودجه عمرانی و ورود منابع جدید و سرمایه گذاری های خارجی است.

وی افزود: به واسطه همین دلایل و عمق و حجم کمتر بازار، شرکت های بیمه ای فعلی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز بازار هستند و تاسیس شرکت های بیمه ای جدید منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نخواهد شد .

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه البرزتصریح کرد که، فشار ورود رقبای جدید در بدو تاسیس بیشتر و ملموس تر است که به واسطه همین امرمی توان،کاهش اندک ضریب نفوذ بیمه را نیز متصور شد.

علی پناهی ، با بیان اینکه تمامی شرکت های بیمه ای به دنبال افزایش سهم و ضریب نفوذ بیمه به صورت همزمان هستند، گفت:عدم آموزش های کاربردی، عمرکوتاه دوره مدیریتی، عدم برخورداری از بستر مناسب فناوری اطلاعات و وجود موانع و تفکرات سنتی در برخورد با الگوهای جدید عملکردی از جمله دلایل عدم بهره وری یا بازده کم شرکت های بیمه ای است.

وی، افزود: حذف کاغذی بیمه نامه ها از جمله تابوهای ذهنی مدیران ارشد و تصمیم گیر بود که با اقدام به جای بیمه مرکزی و استفاده از فرصت های نهفته درشیوع بیماری کوید-19 حذف و عملیاتی شد.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه البرز، خاطرنشان کرد که در این خصوص به رغم وجود قوانین بالادستی تعیین کننده و موثر در بهره وری و ارتقاء بازدهی، هنوز هم خلاء برخی پیوندهای لازم و اثرگذار در خدمت رسانی شرکت های بیمه ای با ذینفعان صنعت به چشم می خورد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای