شناسه خبر : 13294

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه البرز بیان کرد: در حال حاضر افت قیمت خودرودر نتیجه حوادث رانندگی، نمی‌تواند تحت پوشش بیمه‌ای باشد زیرا بابت این ریسک برای شرکت های بیمه ای حق بیمه ای تعریف نشده و بیمه گر بابت خطری که بیمه نکرده، تعهدی هم ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، به تازگی، دادستان مرکز خراسان جنوبی گفته که شرکت‌های بیمه  ملزم هستند بدون در نظر گرفتن مبلغ اضافه برای حق بیمه، علاوه بر خسارت وارد شده به خودروی تصادفی، افت قیمت آن را با توجه به نظر کارشناسان محاسبه و به صاحب خودروی بیمه شده پرداخت کنند.

درهمین پیوند،"احمدصفرزاده" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت:  درقانون بیمه شخص ثالث دونوع خسارت وجود داردخسارت بدنی و خسارت  مالی که خسارت بدنی خود به دو دسته تقسیم می شود یکی خسارت دیه جرح و دیگری خسارت فوت است.

وی افزود: درخسارت بدنی، شرکت های بیمه ای بادرنظرگرفتن 10 درصد واریزی به وزارت بهداشت حق بیمه را تعیین کرده که مبلغ واریزی به خزانه دولت، صرف تامین معالجه مصدومین حوادث رانندگی می شود.

معاون فنی شرکت بیمه البرزخاطر نشان کردکه در پرداخت خسارت دیه فوت، تاریخ حادثه و زمان صدور حکم طبق نظریه پزشک قانونی میزان دیه تعیین شده و پرداخت می شود.

صفرزاده درخصوص خسارت مالی اینگونه توضیح داد که طبق قانون، زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شده که باید پرداخت شود.

وی، با اشاره به نگاه کلی قانونگذار دراین قانون، اظهارکرد: آن چیزی که عملا در شرکت های بیمه ای و در کل دنیا اتفاق می افتد بیشتر در بخش خسارت های فیزیکی وارده به خودرو است.

معاون فنی شرکت بیمه البرزتصریح کرد: افت قیمت خودرو در یک نگاه کلی، خسارتی نامشهود و غیرعینی است یعنی با وجود اینکه خسارتی وارد شده ولی این خسارت ، خسارت مشهود و فیزیکی نیست وبر مبنای نگاه افراد تعیین می شود.

صفرزاده بیان کرد: مبنای تعیین تعرفه و نرخ حق بیمه شخص ثالث، مجموع خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای بابت خسارت های عینی وفیزیکی وارد به وسیله نقلیه است و در تعرفه بیمه شخص ثالث ریسکی تحت عنوان افت خودرو پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: افت قیمت خودرو موضوعی نسبی و نامشهود است که از نگاه افراد مختلف می تواند رقم متفاوتی باشد و نمی توان به عنوان تعریف خسارت مالی مطابق با آن چیزی که در دنیا مرسوم است قرار بگیرد.

معاون فنی شرکت بیمه البرز با اشاره به ماهیت شرکت های بیمه ای که هرنوع ریسکی را می توانند بیمه کنند،افزود: افت قیمت خودرو با توجه به نسبی بودن آن می تواند بر مبنای تعیین شاخص ها و اخذ حق بیمه متناسب با آن تحت پوشش بیمه قرارداد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای