سرپرست شعبه شرکت بیمه آرمان در شهر زاهدان عدم شناخت کافی بخشی از مردم این استان از صنعت بیمه را بزرگترین معضل این استان دانست.

همه اخبار
خدمات بیمه ای