مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه "ما" اظهارکرد: هر ساله با افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث، درصدی از بیمه گزاران از گرفتن این بیمه نامه انصراف می‌دهند که این موضوع عواقب گسترده‌ای برای نهاد ناظر و صندوق تامین خسارت بدنی در پی دارد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای