اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس کل بیمه مرکزی، اظهارکرد که اگرهمکاری بین پلیس راهور و صنعت بیمه نباشد اجرای ماده 18 قانون در خصوص راننده محور شدن امکانپذیر نخواهد بود زیرا اولین بحث راننده محور شدن، محاسبه ریسک است که تنها با داشتن اطلاعات افراد، امکانپذیر است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای