شناسه خبر : 13656

اختصاصی چابک آنلاین؛

حدود نیمی از بازار بیمه کشورهای توسعه یافته به بیمه‌های عمر و زندگی اختصاص دارد، اما این آمار در ایران تنها ۱۴.۵ درصد است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، فاصله ای  معنادار که همچنان از رشد نه چندان مطلوب بیمه های عمر و زندگی در ایران حکایت دارد.

ازقرار معلوم،از توسعه بیمه های زندگی به عنوان یکی از اولویت های مهم صنعت بیمه یاد و سهمی 46 تا 50 درصدی برای پرتفوی صنعت بیمه از محل فروش بیمه‌های زندگی هم در نظر گرفته شده  اما این روند طبق برنامه پیش می رود.؟

با وجودتمام تلاش های صورت گرفته، فاصله موجود درمیزان ضریب نفوذ بیمه های زندگی درایران با سایرکشورهای توسعه یافته نشان می دهد که فعالیت های انجام شده کافی نبوده و صنعت بیمه هنوز نیازمند اقدامات بهتر و برنامه ریزی دقیقتری  در جهت کاهش این فاصله است.

اما چه موانعی سبب شده تا صنعت بیمه همچنان از پله های ابتدائی به سهم و ضریب نفوذ پیش بینی شده نگاه کند؟

به نظرمی رسد که عوامل کندی حرکت صنعت بیمه در رشته بیمه زندگی به دو عامل مهم بیرونی و داخلی صنعت بیمه برمی‌گردد.

ازعوامل  بیرونی از صنعت بیمه و تاثیر گذار می توان به مواردی مانند جذابیت بیش از حد سایر بازارها از جمله  طلا و ارز برای سرمایه گذاری، شیب زیاد تورم، وضعیت خاص اقتصادی و معیشتی مردم، نام برد.

حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه، گفته که نرخ تورم، شاخص ثبات اقتصادی و قیمت ارز اجازه نداده تا بیمه زندگی از رشد مناسبی برخوردار باشندو افزوده که مهمترین مانع اجرای بیمه‌های زندگی ،وضعیت کنونی اقتصادی کشور است.

واقعیت این است که  با توجه به رقم دریافت حق بیمه و کاهش ارزش پول ملی در این سالها ،سبب شده تا پس از گذشت چند سال  رقم پس انداز شده در بیمه های زندگی ارزش خود را از دست داده و مردم برای خرید بیمه نامه های زندگی برسردوراهی قرار گیرند.

چرا که جذابیت این نوع بیمه‌نامه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

فارغ از مساله تورم،دوام رشد بیمه های عمرو زندگی ارتباط مستقیمی هم  با نحوه عملکرد صنعت بیمه در قبال مشتریان دارد.

درشرایط فعلی،داشتن اطلاعات درست ومنسجم ،یک قدرت و سرمایه مهم محسوب می شود اما با این وجود صنعت بیمه از داشتن بانک اطلاعاتی مورد نیاز، محروم است.

ازسوی دیگر استفاده از تکنولوژی‌های روز درصنعتی مانند بیمه یک امر بدیهی است اما با این حال، نبود زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن تکنولوژی درصنعت بیمه باعث شده تا این صنعت ازنظام بانکی جا مانده و کندی این حرکت یکی دیگر از چالش های افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی شود.

از آن گذشته، شاید این مساله که شرکت های بیمه ای جنرال موظف به پوشش بیمه های رایج در صنعت بیمه مانند بیمه شخص ثالث، درمان تکمیلی، مسئولیت و آتش سوزی هستند باعث شده تا بیمه های زندگی مورد غفلت قرار گرفته و سهم مطلوبی در سبد پرتفوی بیمه گران نداشته باشد.

سرپرست معاونت محاسبات فنی و توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، درگفت وگو با چابک آنلاین، قوانین و مقررات وضع شده توسط نهادناظر را مانع عمده رشد بیمه های زندگی دانست.

محمدمهدی تربتی، گفت: به عنوان  مثال، در مورد آیین نامه 68 شورایعالی بیمه، بین شرکت های بیمه اجماع نیست و می توانند آن را تفسیر کنند درواقع یک روش مشخص برای درنظر گرفتن هزینه کارمزد بیمه های به شرط حیاط وجود نداردوبا مذاکره با بیمه مرکزی باید نرخ کارمزد مشخص شود.

وی، اذعان داشت که اصلاح بیمه های مستمری یا به شرط حیاط که نحوه تخصیص کارمزد و هزینه های آن است به تازگی شروع شده است.

سرپرست معاونت محاسبات فنی و توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه،نبود بازار بدهی با توجه به وضعیت اقتصادی را مشکل دیگر بیمه های عمر عنوان کرد وگفت: اوراق بلند مدتی که براساس آن بتوان بیمه های  بلند مدت تر و جامع تر را فروخت وجود ندارد، به همین دلیل شرکت های بیمه عمر جدید فقط به سمت سرمایه گذاری می روند که نوسانات خاص خود را دارد.

وی، انتقاد دیگر که به صنعت بیمه وارد است را عدم وجود اطلاعات آماری صحیح دانست و توضیح داد: یک اکچوئر اگر بخواهد پیش بینی هایی انجام داده و جدولی از صدمه دیده های یک حادثه یا بیماری تهیه کند تا متوجه شود با چه میزان حق بیمه می تواند ریسک را برآورد کند نیاز به دیتا دارد اما به هر دلیل چنین اطلاعاتی برای او موجود نیست.

تربتی، گفت: در بخش نمایندگان بیمه نیز مشکلاتی وجود دارد زیرا بیشتر نمایندگان شرکت های بیمه در کشور فقط بیمه عمرو سرمایه گذاری را می شناسند و با مفهوم بیمه های تمام عمر یا عمرو پس انداز آشنا نیستند.

به نظرمی رسد که مجموع این عوامل، باعث شده تا افزایش ضریب نفوذ بیمه در حوزه بیمه های عمر و زندگی دچار دست اندازهای بسیاری شود.

ضمن آنکه عملکرد مطلوب بیمه گران در رابطه با تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران هم می تواندتوسعه بیمه‌های عمر را تا حد زیادی تحقق بخشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای