شناسه خبر : 13636

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد حوادث شغلی بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به غیر از بیمه شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد سال گذشته به رقم ۲۱.۵۶۲ مورد رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این مقدار نشان می دهد که تعداد حوادث شغلی سال 98 نسبت به سال ما قبل از آن 3.173 مورد بیشتر شده است.

تعداد حوادث شغلی بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به غیر از بیمه شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد در سال 97 حدود 18.389 مورد بوده است.

در این بررسی مشخص شده که بیشترین تعداد حوادث شغلی برحسب نوع حادثه در سال گذشته با 5.304 مورد مربوط به ضرب خوردگی بوده است.

در رتبه های بعدی سقوط کردن و لغزیدن با3.485 مورد و بریدگی و قطع اعضا با 2.145 مورد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

این گزارش نشان می دهد که کمترین تعداد حوادث شغلی برحسب نوع حادثه در سال گذشته با 54 مورد مربوط به ریزش و ماندن زیرآوار بوده است.

در رتبه های بعدی حوادث ناشی از مواد سمی با 67 مورد و انفجارو آتش سوزی با 84 مورد قرار گرفته اند.

در این بررسی مشخص شده که در سال گذشته حادثه ای ناشی از مواد سوزان برای بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی اتفاق نیافتاده است.

photo_2020-11-10_09-50-48

ارسال نظر

خدمات بیمه ای