شناسه خبر : 13580

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه ما، با اشاره به ریسک بالای فعالیت درگردو چیدن، گفت: با توجه به متقاضیان این نوع بیمه‌نامه(کشاورزان و باغداران)، مدت زمان اندک حدود دو ماهه در سال و نرخ خسارت این فعالیت، توجیه فنی واقتصادی برای حضورفعال بیمه گران دراین بخش وجود ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مصطفی آقا رضی" درگفت و گو با چابک آنلاین،ایران را کشوری  برشمرد  که در زمینه تولید گردو تجربه دیرینه ای دارد و جزء پنج کشورمطرح تولید کننده این محصول باغی در جهان است و افزود:حجم تولید این محصول در ایران در حدود 300 هزار تن در سال بوده  که حدود 70 هزار تن آن (24 درصد)دراستان همدان تولید می شود.

وی،توضیح داد که ارتفاع بسیار زیاد درختان گردو و استفاده از روش های سنتی در برداشت محصول در ایران باعث شده تا  بیمه گران تمایلی به فروش بیمه نامه مسئولیت در رشته گردوچینی نداشته باشند درصورتی که دردیگرکشورها از ماشین آلات کشاورزی در برداشت این محصول استفاده می شود.

مدیربیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما ادامه داد:دقت  اندک  برخی ازکارگران در استفاده ازکمربندهای ایمنی در حین برداشت گردو ونظارت ناکافی کارفرمایان و ارتفاع زیاد درختان گردو، زمینه را برای سقوط کارگران این رشته مساعدترکرده،سقوط هایی که گاهی هم منجر به مرگ ویا  نقص عضو جدی می شود.

آقارضی، به  نقل از وزارت جهاد کشاورزی مدعی شد که دراستان همدان ،قطب تولید گردو،در سال گذشته بالغ بر 100 مورد سقوط از درخت رخ داده و این تعداد سقوط نه در 12 ماه سال بلکه دربازه زمانی 2 ماهه رخ داده و از این تعداد  نزدیک به 10 مورد فوتی وجود داشته است.

وی تصریح کرد: از منظر بیمه گری با توجه به همگرایی ریاضی و نرخ احتمال وقوع خطر در قطب تولید این محصول می توان نرخ مطلوب بیمه گری را برای این رشته استخراج کردکه البته ممکن است از منظر متقاضیان این بیمه نامه بالا و مطلوبیتی وجود نداشته باشد.

آقارضی افزود: با توجه به نرخ وقوع خطر، نرخ فوت و بازه زمانی بیمه نامه،  ارائه بیمه نامه با حق بیمه های نازل موجب زیان درپرتفوی برای بیمه گرخواهد شد.

وی،پیشنهاد داد که صنف یا اتحادیه باغداران یا اداره کل جهاد کشاورزی هر استان می تواند به عنوان متولی این افراد درتفاهم با یک شرکت بیمه ای درقالب تعداد زیادی بیمه گذارمنعقدکنند که برای شرکت بیمه ای هم توجیه اقتصادی داشته باشد.

آقارضی در پاسخ به اینکه آیا کارگران این بخش خود می توانند راسا نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کنند؟، گفت: با توجه به  آیین نامه 84 شورایعالی بیمه می توان بیمه نامه حادثه انفرادی را که البته تعهدات کم و محدودتری نسبت به نرخ دیه رایج روز دارد را از بیمه گران خریداری کرده و بخشی ازهزینه های مربوط به این حوادث را از این محل تامین کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای