اختصاصی چابک‌آنلاین؛

نه تنها به تعداد صنایع فعال درجامعه، بلکه به تعداد روابطی که بین افراد درکسب و کارهای مختلف اتفاق می‌افتد امکان صدور بیمه نامه مسئولیت وجود دارد، اما با این وجود، رشته بیمه‌نامه مسئولیت تنها 5 درصد ازسبد صنعت بیمه را ازآن خود کرده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای