در نشست مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه "ما" با رییس سازمان نظام مهندسی استان زنجان توافقاتی برای ادامه همکاری بیمه‌ای حاصل شد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای