شناسه خبر : 12019

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران گفت که برای توسعه بیمه نامه‌های اعتبار در کشور نیاز به ارزیابی و رتبه بندی درست مشتریان است که زیر ساخت این موضوع در کشور وجود ندارد یکی از ابزارهای مهم، غیراز پشتوانه مالی و ذخائر کافی، تجزیه و تحلیل درست ازاعتبار بیمه‌گذار است که این مسئله در کشور به شدت ضعیف است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"رسول تاجدار" در گفتگو با چابک آنلاین، دلایل عدم توسعه بیمه‌نامه اعتبار در کشور را اینگونه بیان کرد:  بنیه مالی شرکت های بیمه ای بسیارضعیف است و جمع حقوق صاحبان سهام در کل صنعت بیمه به یک میلیارد دلار نمی رسد،از طرفی بیمه نامه های اعتبار هم به شدت متکی به ذخایر کافی و حقوق صاحبان سهام برای ایفای تعهدات هستند.

وی، با اشاره به فقدان زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم برای توسعه بیمه نامه های اعتبار، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای برای فروش بیمه نامه های اعتبارنیازمندارزیابی مشتری هستند  که این موضوع نیازبه نرم افزار و دسترسی به اطلاعات آن بیمه گذار دارد که این بخش در کشور به شدت ضعیف است.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران،تصریح کرد: چند سالی است که شرکت رتبه بندی اعتباری کار بسیار خوبی را برای امتیاز دادن و رتبه بندی مشتریان شروع کرده اما زیرساخت یک درجه بندی پیشرفته که بتواند تمامی عوامل را درارزیابی و رتبه بندی افراد و شرکت ها اعم از حقیقی و حقوقی داشته باشد درکشور جود ندارد که این خود پایه و اساس اعتبار است.

تاجدار،بیان کرد: زمانی که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به شرکت بیمه ای مراجعه می کند ، یکی از ابزارهای مهم غیر از پشتوانه مالی و ذخائر کافی،  تجزیه و تحلیل خوب از اعتبار بیمه گذار است که این باید غیر از بحث کیفی و کمی باشد که این مسئله در کشور بسیار ضعیف است.

وی،ادامه داد: یکی دیگر از دلایل عدم توسعه بیمه نامه های اعتبار این است که تبادل اطلاعات بین نهادهای مالی و نهادهای موثر در این موضوع به شدت ضعیف است.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران،با بیان اینکه صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است، گفت: تقویت نیروی انسانی مفید و موثری برای صنعت بیمه انجام نشده و درآموزش نیروهای انسانی سرمایه گذاری درستی انجام داده نشده است و از لحاظ علوم بیمه ای ازکشورهای دیگر عقب تر هستیم و دراین زمینه سرمایه گذاری مناسبی انجام ندادیم .

تاجدار با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصادی نیز تاثیر زیادی بر توسعه بیمه نامه های اعتبار می گذارد، افزود: نهاد ناظر درسال های اخیر به شدت فعال بوده و نگرانی هایی دارد که به حق است و محدودیت هایی را در آیین نامه های اعتبار به وجود آورده است.

وی افزود: در شرایط  کنونی اقتصادی، تمایل به استفاده از این بیمه نامه ها به شدت افزایش و تمایل به عدم ایفای تعهد به شدت کاهش پیدا می کند که همین مسئله باعث می شود که به حساسیت نهاد ناظر احترام بگذاریم.

به گفته تاجدار،نهاد ناظر باید در کنار این حساسیت ها به سمت اصلاح نرم افزارهای خود و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت ها برود تا شرکت هایی که در زمینه اعتبار کار می کنند از سرمایه کافی برخوردار باشند.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران،تصریح کرد: بازارها و نهادهای موازی صنعت بیمه تعامل خوبی با یکدیگر ندارند که این عدم تعامل به محدودیت های ذاتی صنعت بیمه  بر می گردد و در کشورهای دیگر شرکت های بیمه ای در صورت صدور بیمه نامه اعتبار، ریسک را در بازاربین  سایر شرکت های بیمه گر و شرکت های بیمه اتکایی فراوانی که در بازار هستند،توزیع می کنند .

تاجدار خاطر نشان کردکه در کشور به دلیل محدودیت های ذاتی و محدودیت های نرم افزاری که وجود دارد چنین امکانی برای شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ممکن نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای