معصوم ضمیری

معصوم ضمیری

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی

 

سوابق کاری:

مدیرمالی و اداری شرکت بیمه آریا تا سال ۶۰ 

از سال 60 تا  ۶۴ مدیریت مالی و اداری بیمه آسیا 

از سال ۶۴ تا 86 مدیرعامل شرکت بیمه آسیا 

اخبار مرتبط: