شناسه خبر : 23230

بیمه ما به مجمع می رود

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ما برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 با دستورکارتصویب صورت های مالی در ساعت 10 صبح روز شنبه 31 اردیبشهت ماه برگزار می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای