کاهش ۶.۹ درصدی تورم فصلی تولید برق

کاهش ۶.۹ درصدی تورم فصلی تولید برق

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۹ - است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۷ درصد)، ١٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۳۰۹.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦.٩ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٢.٠ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥.٨ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۹ - است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۷ درصد)، ١٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٦.٩ درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٥.٩ -، ۶.۸ - و ۷.۸ - درصد بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۲.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧٢.٣ درصد)، ٤٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٢.٠ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٦.٨، ٣٠.٨ و ٣١.١ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در ۴ فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۵.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٢ درصد)، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در ۴ فصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٨ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ۴ فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٤٨.٨، ٤٥.٩ و ٤٣.٥ درصد بوده است.

ارسال نظر