شناسه خبر : 454

نمونه پرسشنامه و اساسنامه مؤسسات بیمه غیر دولتی؛

فرآیند تاسیس شرکت بیمه خصوصی

فرآیند تاسیس شرکت بیمه خصوصی

فرآیند تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به همراه فرم ها، پرسشنامه ها و اساسنامه نمونه شرکت های بیمه مورد تائید بیمه مرکزی و سازمان بورس، به تفکیک در فایل زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل

ارسال نظر

خدمات بیمه ای