شناسه خبر : 51095

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی شبکه صرافی صنعت و معدن ؛ ۳۲۲۸ میلیارد تومان

درآمد عملیاتی شبکه صرافی صنعت و معدن ؛ 3228 میلیارد تومان

سود خالص شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به رقم ۴۳ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ، 54 میلیارد تومان بوده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن در پایان آذر ماه  به رقم 42 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت صرافی صنعت و معدن درحال حاضر 35 میلیارد تومان است.

مرتضی فخاری، عباس کمرئی و محسن کاملان خباز اعضای هیات مدیره شرکت صرافی صنعت و معدن  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی این شرکت صرافی در انتهای آذر ماه سال 1402 به رقم 3228 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر