شناسه خبر : 35576

دارایی‌های مازاد دولت چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند؟

دارایی‌های مازاد دولت چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند؟

هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه ۲۴ خردادماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و در اجرای بندهای ۲ و ۶ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت شیوه‌نامه و ضوابط قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد دولت را تصویب کرد که رعایت مبانی آن از سوی کارشناسان قیمت‌گذاری ضروری است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل ازایسنا ، فرآیند ارزشیابی دارایی‌های مازاد دولت، در ابتدا مجری نسبت به اعلام دارایی‌های مازاد دولت با لحاظ ارزش افزایی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه و ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز آنها برای قیمت گذاری به مرجع کارشناسی اقدام می‌کند.

سپس مرجع کارشناسی بلافاصله پس از دریافت فهرست دارایی‌ها و اسناد و مدارک مربوطه فرآیند قیمت گذاری دارایی را آغاز کرده و نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان رسمی قیمت گذاری در چارچوب ضوابط تعیین کارشناس موضوع ماده 3 این شیوه نامه اقدام و ضمن هماهنگی با نماینده دستگاه مشمول از طریق مراجعه کارشناس قیمت گذاری به دستگاه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت مدارک نسبت به ارائه گزارش قیمت‌گذاری مهر و امضاء شده توسط کارشناس قیمت گذاری و تایید شده توسط مرجع کارشناسی به مجری منطبق بر چارچوب تعیین شده در ماده 4 این شیوه نامه اقدام می‌کند.

 اگر بنا به دلایلی نظیر نقض در مدارک، قیمت گذاری یا تهیه گزارش ممکن نباشد یا نیاز به تعدیل زمان‌بندی ارائه گزارش باشد، مرجع کارشناسی ظرف مدت سه روز باید موانع انجام کار را به مجری اعلام کند تا مجری ظرف پنج روز کاری نسبت به رفع آن یا اعلام زمان‌بندی جدید اقدام کند. قیمت گذاری دارایی‌های موضوع این شیوه نامه توسط کارشناس قیمت گذاری صورت می‌گیرد و در این راستا مشاهده عینی و حضوری از دارایی‌های مذکور توسط کارشناس مزبور الزامی است.

کارشناس قیمت‌گذاری حق واگذاری کار ارجایی را به سایر اشخاص ندارد و قیمت‌گذاری باید راسا توسط کارشناس مزبور انجام شود.

مجری بلافاصله پس از دریافت گزارش قیمت گذاری نسبت به بررسی گزارش در رابطه با رعایت شیوه نامه و کفایت اسناد و مدارک مرتبط با قیمت‌گذاری و انطباق موارد مندرج در گزارش با اسناد و مدارک مزبور اقدام می‌کند. پس از آن کارشناس قیمت گذاری و نماینده مرجع کارشناسی موظف هستند حسب مورد در جلسات رسیدگی به گزارش توسط مجری شرکت کند و در صورت لزوم با هماهنگی و تشخیص مجری برای ادای توضیحات در سایر جلسات حضور یابد.

دبیرخانه پس از دریافت گزارش نهایی قیمت گذاری قیمت پیشنهادی و شرایط واگذاری را بلافاصله به کمیته تخصصی و هیات ارائه می‌کند. اعتبار قیمت گزارش کارشناس تا زمان طرح در هیات سه ماه است. اعتبار قیمت پایه مصوب هیات برای فروش مولد سازی توسط هیات تعیین می‌شود، در صورتی که برای دارایی عرضه شده خریداری وجود نداشته باشد یا معامله انجام نشود مجری نسبت به ارائه فهرست قیمت‌های پیشنهادی در مزایده اول به دبیرخانه برای طرح در هیات اقدام کرده و هیات می‌تواند در قیمت پایه بازنگری و برای عرضه بعدی قیمت پایه را تعدیل و نسبت به تغییر شرایط واگذاری اقدام کند.

معیارها و ضوابط تعیین کارشناس قیمت‌گذاری

مرجع کارشناسی مکلف است نسبت به ارجاع امر قیمت‌گذاری به کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین اقدام کند. در انتخاب کارشناسان قیمت گذاری از سوی مرجع رعایت موارد زیر الزامی است:

۱_ پروانه صلاحیت حرفه‌ای کارشناس قیمت گذاری در زمان اجرای کار توسط مرجع کارشناسی و تهیه گزارش قیمت‌گذاری باید دارای اعتبار مرتبط با موضوع قیمت گذاری و صلاحیت تخصصی مندرج در پروانه و حوزه فعالیت آنان باشد.

۲_ کارشناس قیمت گذاری باید دارای سابقه تجربی کافی مورد تایید مرجع کارشناسی باشد.

۳_ تعداد کارشناسان قیمت گذاری دارایی‌های مازاد مطابق با مصوبه کمیته تخصصی براساس ارزش برآوردی دارایی‌ها تعیین شود.

۴_ انتخاب کارشناس و تعداد کار ارجاعی به هر یک از کارشناسان براساس رتبه‌بندی انجام شده توسط مرجع کارشناسی صورت می‌گیرد.

معیارهای قیمت‌گذاری

در قیمت گذاری دارایی‌های مازاد دولت رعایت مبانی قیمت گذاری و نحوه انجام کار مطابق بندهای زیر از سوی کارشناسان قیمت‌ گذاری ضروری است:

۱_ در تعیین ارزش روز دارایی‌های مازاد باید شاخص‌هایی از قبیل وضع مالکیت، نوع اراضی، نوع کاربری، مجوزهای قانونی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت منطقه‌ای، نوع سازه و قدمت آن، نوع و شیوه بهره برداری از دارایی و مزایا و محدودیت‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

۲_ قیمت دارایی‌های مازاد باید بر مبنای ارزش روز آن در تاریخ صدور گزارش تعیین شود. در تعیین قیمت باید مبنا و روش‌های محاسباتی و عوامل موثر در تعیین قیمت موضوع کارشناسی در گزارش درج و قیمت تعیین شده شامل ارزش کل دارایی و به تفکیک اجزا و اقلام دارایی با ذکر جزئیات آن باشند.

۳_ موضوع کارشناسی و محل استقرار آن و نام و مشخصات مالک یا مالکان دارایی‌ها و بهره‌برداران یا ذینفعان به صورت شفاف در مقدمه گزارش کارشناسی افشا شود.

۴_ گزارش کارشناسی شامل افشای کلیه مشخصات دارایی به تفکیک اقلام و اجزای تشکیل دهنده آن باشد.

۵_ وضعیت سند مالکیت مربوط به دارایی‌ها، تاریخ و شماره سند مالکیت و مواردی از قبیل وجود سند قطعی، سند توفیقی، سند ترهیمی، سند بازداشتی، موقوفه، بلا معارض بودن یا وجود معارض و همچنین وضعیت مجوزهای قانونی مربوط به دارایی‌های موضوع کارشناسی نظیر موافقت اصولی، مجوزهای شهرداری یا دهیاری، پروانه بهره برداری صادره یا در جریان صدور، امتیازات حقوقی یا قانونی یا محدودیت‌های حقوقی یا قانونی مترتب به آنها و هرگونه اطلاعات یا نکات با اهمیت در زمینه مالکیت و بهره‌برداری دارایی‌های مذکور در گزارش به صورت شفاف افشا شود.

۶_ مشخصات کامل دارایی‌ها از جمله پلاک ثبتی، مساحت دقیق عرصه و ایان، عقب‌نشینی احتمالی، اصلاحات، منطقه شهرداری، نوع کاربری، تصرفی، رهنی، استیجاری و غیره در گزارش قیمت گذاری افشاء شود.

۷_ در قیمت‌گذاری دارایی مشاهده اصل اسناد مالکیت یا سایر مدارکی که بیانگر تعلق مالکیت دولت بر موضوع کارشناسی است و الصاق تصاویر برابر با اصل آن به همراه نقشه و کروکی و تصویر مورد ارزیابی به گزارش قیمت ‌گذاری الزامی است.

۸_ گزارش کارشناسی باید شامل کاربرگ خلاصه، گزارش تشریحی موضوع مورد قیمت گذاری، نظریه و قیمت دارایی موضوع کارشناسی، ضمائم و پیوست‌های آن با مهر و امضای کارشناسی و تاییدیه مرجع کارشناسی باشد.

۹_ کلیه مدارک و مستندات مورد استفاده برای قیمت گذاری موضوع کارشناسی و کاربرگ بازدید تکمیل شده از دارایی باید پیوست گزارش باشد.

۱۰_ کارشناس قیمت‌گذاری باید اطلاعات خود را از دارایی کامل محرمانه تلقی کرده و دراختیار سایرین قرار ندهد و گزارش قیمت‌گذاری صرفا به مجری تحویل داده شود.

۱۱_ چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری در تهیه گزارش مقررات را رعایت نکند و گزارش دارای ایرادات اساسی به تشخیص مجری باشد یا در مهلت مقرر تحویل نشود مجری می‌تواند نسبت به کسر حق‌الزحمه کارشناسی اقدام کند.

۱۲_ مجری موظف است موارد تخلف کارشناس قیمت گذاری را به مرجع کارشناسی جهت ارجاع به هیات انتظامات اعلام کند.

ارسال نظر