شناسه خبر : 31327

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان خالص شرکت تولید نیروی برق حرارتی ۱.۵۶۶ میلیارد تومان کاهش یافت

زیان خالص شرکت تولید نیروی برق حرارتی  1.566 میلیارد تومان کاهش یافت

درآمدهای عملیاتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از فروش خالص داخلی به شرکت مدیریت شبکه / بازار برق، در نیمه نخست سال جاری به رقم ۶۴۶ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 536 میلیارد و 270 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 110میلیارد و 400 میلیون تومان رشد داشت.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ازجمله شرکت های دولتی است که به برنامه ریزی ومدیریت ظرفیت های تولید برق حرارتی درچارچوب برنامه های جامع و کلان وزارت نیرو، توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی دولتی وساماندهی و مدیریت شرکت های تولید کننده برق حرارتی که تمام و یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، می پردازد.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درمدت 6 ماهه  امسال در زمینه فروش برق صادراتی درآمد عملیاتی کسب نکرده است.

بیشترین درآمد عملیاتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درنیمه نخست امسال به ترتیب مربوط به شرکت تولید برق پره مپنا با 157 میلیارد و 478 میلیون تومان، نیروگاه گازی جنوب اصفهان با 155 میلیارد تومان و نیروگاه گازی فارس با 153 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

Capture

دراین بین ، مطالبات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مدت 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سالجاری از شرکت های گروه بالغ بر 1.080 میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماند که  زیان خالص شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مدت مورد نظر این گزارش، به رقم 2.207 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته در حدود 1.566 میلیارد تومان کاهش داشت.

زیان خالص شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مدت 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته حدود 3.774 میلیارد تومان بوده است.

Capture

از قرار معلوم زیان عملیاتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی هم در شش ماهه نخست امسال با 2.307 میلیارد تومان کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقمی در حدود 1.167 میلیارد تومان رسیده است.

به نظر میرسد که این شرکت در معرض ریسک اعتباری ناشی از فعالیت های عملیاتی برای دریافتنی های تجاری و مالی خود قرار دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای