شناسه خبر : 21838

اختصاصی چابک آنلاین؛

عقب نشینی ۲۵درصدی صدور پروانه ساخت وساز پایتخت در پاییز ۱۴۰۰

عقب نشینی ۲۵درصدی صدور پروانه  ساخت وساز پایتخت در پاییز 1400

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییزسال ۱۴۰۰، تعداد۱۲۰۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۲۵/۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۹، ۲۵/۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین، این تعداد پروانه ساختمانی  حدود 4/2 درصد از کل پروانه های ساختمانی کشوررا تشکیل می دهد .

ازکل پروانه های صادرشده 2 پروانه (0/2 درصد) مربوط به افزایش بنا و 1198 پروانه(99/8درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده  که پروانه های صادره برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته 25/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 99، 25درصد کاهش داشته است.

درپاییز 1400، تعداد 28708 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادرشده  که نسبت به فصل گذشته حدود 10/7درصد و نسبت به فصل مشابه سال 99، 30/6 درصد کاهش داشته است.

ازکل پروانه های صادرشده 2314 پروانه(8/1درصد) مربوط به افزایش بنا و 26394 (91/9درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته 11 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 99، 30/8 درصد کاهش داشته است.

photo_2022-03-24_02-41-33

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای