شناسه خبر : 25825

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

درآخرین روزکاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثشاهد با کاهش ۲/۵۶درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثاباد با کاهش ۰/۱۲درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش۴/۸۲درصد رسید و کمترین افت با کاهش۰/۳۳ درصد به ثاصفا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش ۴/۶۷درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد وآذر با افزایش ۰/۴۴درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثعمرا با افزایش ۴/۶۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنظام با افزایش ۰/۸۳درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۰ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۴ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای