شناسه خبر : 49965

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های شرکت کشتیراتی نزد کدام شرکت تحت پوشش بیمه ای قرار داشت؟

دارایی های شرکت کشتیراتی نزد کدام شرکت تحت پوشش بیمه ای قرار داشت؟

ساختمان ها، تاسیسات و اثاثیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سالجاری، جمعا تا مبلغ ۱.۰۳۰ میلیارد تومان ( ۱۰.۳۰۷.۳۲۹ میلیون ریال) تحت پوشش شرکت بیمه معلم قرار داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ﺧﺮﻳﺪ، اداره، راﻫﺒﺮی، اﺟﺎره، اﺳﺘﻴﺠﺎره و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺸﺘﻲ و ﺷﻨﺎور ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻢ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر وﻣﺴﺎﻓﺮ، رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن فعالیت می کند.

براساس این گزارش، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،  در دوره شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه سالجاری، کانتینرهای خود را تا مبلغ  8.223 میلیارد تومان ( 82.230.339 میلیون ریال) معادل 219 میلیون دلار نزد شرکت بیمه معلم تحت پوشش بیمه قرار داده است.

همچنین در مدت مورد نظر این گزارش ، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موجودی های سوخت کشتی ها و انبار سوخت شرکت های گروه را به همراه کشتی، تحت پوشش بیمه معلم و بیمه های بین المللی قرار داده است. 

ناگفته ماند که 18.55 درصد از سهام شرکت بیمه معلم در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  است.

گفته می شود که ظرفیت اسمی حمل ناوگان متعلق به گروه کشتی سازی جمهوری اسلامی ایران جمعا 145 فروند است که تعداد  92 فروند کشتی باری شرکت های خارجی گروه، 44 فروند کشتی باری شرکت های داخلی گروه، تعداد 9 فروند شناورهای بارج و یدک کش است.

 

ارسال نظر