شناسه خبر : 32524

اختصاصی چابک آنلاین؛

نقش کارگزاران در صنعت بیمه کشور نهادینه نشده است

نقش کارگزاران در صنعت بیمه کشور نهادینه نشده است

رضا رستموندی، کارشناس صنعت بیمه: در صنعت بیمه از کارگزاران حمایت جدی نمی شود.به عنوان مثال شرکت های بیمه موظف هستند استفاده از خدمات بیمه درمانی را برای نمایندگان خود ایجاد کنند اما در مورد کارگزاران، بیمه مرکزی که متولی این قشر است، اجازه نمی دهد که این قشر از خدمات درمانی که برای کارکنان بیمه مرکزی ایجاد شده استفاده کنند.

شرکت های بیمه هم به نوعی کارگزاران را پس می زنند.

کارگزاران می توانند در ارتقای فرهنگ بیمه و مشاوره به بیمه گذاران فعال باشند و از ابتدا در کنار بیمه گذار قرار بگیرند و در نهایت موجب رضایت بیمه گذاران شوند.

در ایران و صنعت بیمه کشور هنوز نقش کارگزاران نهادینه نشده که این هم به نوعی شاید انتقاد از بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی آنها باشد.

حجم ویدیو: 5.02M | مدت زمان ویدیو: 00:02:33
ارسال نظر

خدمات بیمه ای