شناسه خبر : 30101

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعهدات صندوق بیمه حوادث طبیعی برای خسارتهای بیمه گذاران کافی نیست

تعهدات صندوق بیمه حوادث طبیعی برای خسارتهای بیمه گذاران کافی نیست

حسن پورحسینی، کارشناس صنعت بیمه : شرکت های بیمه ای در هنگام فروش بیمه نامه آتش سوزی، به بیمه گذاران الزام می کنند که باید بیمه نامه را خریداری کنید تا بتوانند خطرات تبعی را هم به آنها بفروشند. صنعت بیمه باید با توجه به تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده، بیمه نامه متناسب با آن را طراحی کند زیرا این اتفاقات رو به رشد است و صنعت بیمه باید یک فکر اساسی برای این موضوع انجام دهد. تعهدی که صندوق بیمه حوادث همگانی ساختمان برای بیمه گذاران در نظر گرفته، تعهد مکفی نیست و فقط هم خسارت مالی را پرداخت می کند. صنعت بیمه می تواند هم در حوزه خسارت جانی و هم مالی ورود کند تا بتواند مابه التفاوتی که به بیمه گذاران تعلق می گیرد را پرداخت کند.

حجم ویدیو: 7.93M | مدت زمان ویدیو: 00:01:32
ارسال نظر

خدمات بیمه ای