شناسه خبر : 29987

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی چه میزان بیمه داشت؟

دارایی های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی چه میزان بیمه داشت؟

دارایی های ثابت، موجودی کالا و پروژه های در جریان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال گذشته به بهای تمام شده ۶.۴۵۳ میلیارد ریال تا مبلغ ۶.۱۹۹ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به تهیه و تدوین طرح های جامعه و کالبدی منطقه ویژه، مهندسی، ساخت و اجرای طرح‌ها و پروژه های زیربنایی از قبیل برق، آب، گاز، مخابرات، فرودگاه، اسکله، راه آهن و بندر می پردازد.

گفته می شود که تمامی ساختمان ها، تاسیسات، اثاثه و منصوبات و دارایی های انتفاعی تکمیل شده تاسیسات متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال گذشته به ارزش 5.551.000 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

در این بین، موجودی کالای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال گذشته تا ارزش 116.536 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

در عین حال، اموال خریداری شده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فاقد پوشش بیمه ای بود که با صدور الحاقیه به بیمه نامه صادره تکمیل شد و از سال 1401 هرسه ماه یکبار ارزش اموال خریداری شده جدید برآورد و الحاقیه پوشش بیمه نامه اخذ می کند.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر