شناسه خبر : 25281

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام رشته های بیمه ای بیشترین حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را داشتند؟

کدام رشته های بیمه ای بیشترین حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را داشتند؟

بررسی آمار و عملکرد صنعت بیمه دررشته های بیمه ای در سال گذشته نشان داد که بیمه شخص ثالث و مازاد همچنان رکورددار خسارت پرداختی صنعت بیمه بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، درسال گذشته بیمه شخص ثالث و مازاد بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را با 34/84 درصد به خود اختصاص داده است.

درپله های بعدی بیمه درمان با 18/27 درصد و بیمه زندگی عمر با 15/96 درصد به ترتیب بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را داشته اند.

دراین بین کمترین سهم از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال گذشته به ترتیب به رشته بیمه های اعتبار و پول تنها 0/03 درصد و رشته بیمه حوادث هم 0/66 درصد رسیده است.

ناگفته نماند که نرخ رشد حق بیمه تولیدی رشته بیمه پول درسال گذشته با کاهشی 3/07 درصدی روبرو بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین سهم از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال گذشته به ترتیب به رشته بیمه های شخص ثالث و مازاد با 35/58، بیمه درمان با 33/92 درصد و بیمه زندگی عمر با 9/09 درصد اختصاص داشته است.

جدول

ارسال نظر

خدمات بیمه ای