شناسه خبر : 25218

چگونگی بهره‌مندی بیمه‌شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو

چگونگی بهره‌مندی بیمه‌شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تغییرات ایجاد شده در برخی قوانین جهت بهره‌مندی تمامی بیمه‌شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو را تشریح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا ، مهدی رضایی، گفت: با عنایت به ضرورت بهره‌مندی کلیه بیمه شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو قانون‌های مربوطه در سامانه نسخه الکترونیک مشمول تغییر شده است.

وی با اشاره به تغییر قانون کنترل ارجاع، افزود: در صورت دریافت خدمت خارج از نظام ارجاع؛ محاسبه سهم یارانه ارزی نسخ دارویی سرپایی، بدون محاسبه سهم سازمان برای بیمه شدگان مشمول نظام ارجاع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قانون بررسی قرارداد تجویز کننده در صندوق سلامت همگانی و روستایی نیز دچار تغییر شده است، تصریح کرد: در صورت مراجعه بیمه شده به پزشکی که فاقد قرارداد با صندوق همگانی و روستایی است، بدون محاسبه سهم سازمان، سهم یارانه ارزی پرداخت می‌گردد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای