شناسه خبر : 24660

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های شرکت فروش اموال مازاد بانک ها تا چه میزان بیمه داشت؟

دارایی های شرکت  فروش اموال مازاد بانک ها تا چه میزان بیمه داشت؟

دارایی های ثابت شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) در سال ۹۹ تا ارزش ۳۲.۹۰۰ میلیون ریال حدود ( سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان) درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) به انجام فعالیت های تجاری و ارائه خدمات به سیستم بانکی کشور در زمینه های ارزیابی غیررسمی دارایی های غیر منقول و غیرضروری بانک ها، برگزاری مزایده و فروش اموال غیرمنقول معرفی شده از سوی بانک ها و فروش اموال تملیکی اعم از منقول و غیر منقول معرفی شده از سوی بانک فعالیت می کند.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر ، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) تعداد املاک به فروش رفته درسال 99 را حدود167 ملک برشمرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای