شناسه خبر : 23566

اختصاصی چابک آنلاین؛

موجودی مواد و کالای فدراسیون تنیس پوشش بیمه کافی نداشت

موجودی مواد و کالای فدراسیون تنیس پوشش بیمه کافی نداشت

موجودی مواد و کالای فدراسیون تنیس در سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۹ از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به غیر از وسایط نقلیه این فدراسیون که دارای بیمه بدنه بوده است سایر دارایی های شرکت تا مبلغ ۹.۱۰۰ میلیون ریال در مقابل حوادث ناشی از آتش سوزی تحت پوشش بیمه بوده اند.

همچنین موجودی های کالای فدراسیون تنیس در سال مالی مورد این گزارش  تحت پوشش بیمه ای ناشی از حوادث و آتش سوزی نبوده اند.  

فدراسیون تنیس وظایفی همچون برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور، حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی، برگزاری مسابقات و اردوها را برعهده دارد.

هیات وزیران در آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای