گردشگران داخلی و خارجی
  • تعداد زیادی از شهربازی‌های سراسر کشور فاقد بیمه‌نامه هستند

    در حدود 2000 هزار شهربازی در کشور وجود دارد که با توجه به حوادث تلخ شهربازی‌ها که به طور تقریبی سالی یکبار در کشور رخ می‌دهد این امر می تواند هزینه‌های سنگینی را به بهره‌بردار و شخص حادثه‌دیده تحمیل کند.

  • پس از یک دهه سرانجام مجلس به قانون بیمه راهنمایان گردشگری رأی مثبت داد، قانونی که فقط ۲ هزار راهنما را از بین ۱۴ هزار نفری که از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کارت راهنمای گردشگری گرفته‌اند، بیمه می‌کند.