سید مصطفی  کیائی

سید مصطفی کیائی

مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرک تحصیلی

کارشناسي ارشد

 

سوابق کاری:

 سوابقی نظیر عضو هیئت مدیره شرکت‌های بیمه ایران‌معین، حافظ و معلم و همچنین مدیرعامل بیمه ایران‌معین بوده است.

اخبار مرتبط: