اسماعیل دلفراز

اسماعیل دلفراز

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره بیمه البرز

اخبار مرتبط: