مهدی نوروزی

مهدی نوروزی

سرپرست بیمه زندگی خاورمیانه

سوابق کاری:

سوابق مدیریتی در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی