مهدی نوروزی

مهدی نوروزی

مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه

سوابق کاری:

سوابق مدیریتی در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی

اخبار مرتبط: