شناسه خبر : 15371

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیربیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه امید، بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای با تنظیم صورتجلسه ای در سندیکای بیمه گران ایران توافق کردندتخفیفات ۲.۵ درصدی بیمه نامه شخص ثالث را در بیمه نامه‌های صادره لحاظ نکنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "امین کریم" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: بیمه نامه شخص ثالث، غیرقابل تخفیف است مگراینکه در قسمت مازاد مالی باشد.

وی، با توضیح اینکه اگر بیمه گذاری بیشتر از تعهد اجباری درخواست پوشش داشته باشد شرکت بیمه مکلف است که مازاد آن پوشش را تعهد بدهد، افزود: شرکت های بیمه ای در این قسمت می توانند به بیمه گذاران خود تخفیف دهند.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه امید، تصریح کرد که، براساس تبصره 4 ماده 18 قانون، شرکت های بیمه ای اجازه دارند که تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های مصوب شورایعالی بیمه را ملاک عمل خود قراردهند.

کریم، ادامه داد: اعمال تخفیف بیش از 2.5 درصد منوط به مجوز از بیمه مرکزی است، این یعنی اینکه بیمه گذار تا سقف 2.5 درصد را برای شرکت های بیمه ای مجاز گذاشته است .

وی،اظهارکرد: تخفیفاتی که دراستارت اپ ها اعمال می شود همان تخفیفات 2.5 درصد است که متولی آن هم خود شرکت های بیمه ای هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای